Disclaimer

Copyright en disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor je de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site is verkregen.

Met het oog hierop wordt lezers altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op de site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Een bezoeker van de site van het Instituut voor Veiligheid mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming.

Hergebruik informatie

In principe is het niet toegestaan materiaal van onze website te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Voor hergebruik kunt u schriftelijk contact opnemen met ons. Vermeld bij je verzoek de titel van het werk, indien van toepassing. Vermeld ook waarin en waarom je het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.