Herhaling Eerste Hulp door BOA’s (Levensreddend handelen)

Algemeen  Aan de hand van het tijdens de basis cursus aangeleerde S-MARCH protocol word je tijdens deze herhalingsdag weer in diverse scenario’s geplaatst waarin sprake is van een verhoogde dreiging. Aan jouw en je team de taak om zowel tactisch als medisch de juiste handelingen uit te voeren. Aan het einde van deze bijscholingsdag heb […]

Herhaling bomverkenner (IED awareness)

Algemeen  De herhalingstraining explosieven herkenning beperkt zich niet tot het opfrissen van eerder opgedane kennis. We gaan dieper in op de verschillende onderwerpen waardoor je expertise toeneemt. We nemen de laatste ontwikkelingen met je door, inlcusief casuïstiek rondom recent aangetroffen IED’s. Op deze manier houden we je ‘scherp’ zodat jij je werk als professional goed […]

Herhaling Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA

Algemeen  De RTGB herhaling is voor BOA’s met bevoegdheid voor geweldstoepassing en die naast de voorbereiding op de jaarlijkse toetsing ook in realistische oefenscenario’s wil trainen. Zo blijft u vaardig en competent om professioneel gebruik te maken van uw bevoegdheden.  Het programma van de RTGB herhaling wordt in overleg samen gesteld. Wil je alleen trainen […]

Praktisch optreden bij incidenten met alternatieve energiebronnen

Algemeen  Moderne energiebronnen vormen, na een ongeval, een uitdaging voor menig hulpverlener. Nieuwe constructies en gebruik van moderne materialen vragen om kennis, vaardigheden en aangepaste procedures tijdens een incident. Bij aankomst op een incident locatie zal iedere hulpverlener zich de vraag moeten stellen of het incident veilig benaderd kan worden. Welke gevaren zijn er voor […]

Bike Training

Algemeen  De Bike training is afgeleid van de Amerikaanse Mountainbike Police Officer’s  Training en geïnnoveerd en doorontwikkeld met casussen uit de Nederlandse praktijk. Na het met goed gevolg doorlopen van deze opleiding kun je de surveillance fiets op veilige en tactische manier inzetten voor de handhaving. Je kunt op juiste wijze bikeprocedures en technische vaardigheden […]

Pro-actief handhaven

Algemeen  De spottersopleiding is bedoeld om de medewerker in staat te stellen om personen of groepen personen te scannen. De medewerker is in staat om afwijkend gedrag te signaleren. Hij/zij kan in een vroeg stadium voorbereidingshandelingen waarnemen en in de benadering van personen, door het toepassen van de juiste interviewtechniek, overtredingen, misdrijven of terroristische activiteiten […]

Groepsgebonden optreden (Horeca detachement)

Algemeen  De opmars van de BOA is -mede- een gevolg van de roep om meer veiligheid en streng overheidsoptreden. De politie raakt overvraagd en gemeenten nemen zelf personeel (BOA’s) in dienst om de gaten te vullen. De coronacrisis van 2020-2021 gaf het laatste zetje en plaatste de BOA in vol ornaat en zichtbaarder dan ooit […]

Mentale weerbaarheid

Algemeen  Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel; het raakt mensen in hun dagelijks werk en in hun privé leven. Toch worden juist deze beroepsgroepen in het contact met burgers steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Dergelijke confrontaties kunnen leiden tot psychosociale klachten die zich uiten in verzuimgedrag, vermijdend gedrag, prikkelbaarheid en een toename van verharding […]

Eerste Hulp door BOA’s (Levensreddend handelen)

Algemeen  Als Handhaver ben je vaak als eerste ter plaatse bij incidenten, je bent nu eenmaal vaak op straat. De maatschappij veranderd, en daarmee ook de incidenten. Bij medische noodsituaties is het reguliere EHBO vaak niet meer voldoende. Denk hierbij aan een ernstige aanrijding met een fietser of voetganger, een steekincident of arbeidsongevallen met meerdere […]

S.C.A.R.T (special camouflage and rural tactics)

Algemeen  De SCART-opleiding is bedoeld om -met name- de groene BOA in staat te stellen om de verschillende wijzen van opgaan in de omgeving bewust toe te passen. Hij/zij is in staat om onopvallend te signaleren al dan niet met gebruik van hulpmiddelen zoals wildcamera, warmtebeeldcamera of nachtzichtapparatuur. Tevens kan hij/zij voor zichzelf en collega’s […]